Lot : 24

משנה תורה להרמב"ם - כסף משנה מהדורה ראשונה – סט שלם נדיר

Start price: $15,000
|
Est. Price: $20,000 - $30,000
משנה תורה להרמב”ם – כסף משנה מהדורה ראשונה – סט שלם נדיר ביופיו – נדפס בחיי המחבר

ספר משנה תורה להרמב”ם – היד החזקה עם ביאור ‘כסף משנה’ למרן רבי יוסף קארו ויניציאה של”ד – של”ו [1574-1576]. מהדורה ראשונה סט מפואר ביותר 
הכסף משנה נדפס סביב הרמב”ם ולצדו מגיד משנה וכמתכונתו נדפס מכאן ואילך צורת דף הרמב”ם.
את הספר שלח הבית יוסף להדפסה בויניציאה בחייו, אך במהלך ההדפסה עלה לגנזי מרומים – ראה דברי קינה עליו בסוף חלק רביעי.
ח”א. (מדע-זמנים). של”ד. [22], שיו: ח”ב. (נשים, קדושה). של”ד. [10], ריט [צ”ל: ריח[: ח”ג. (הפלאה-טהרה). של”ד. [20], תנא, [1[: ח”ד. (נזיקין-שופטים). של”ו. [10], רצז, [9] דף. גודל: 29 ס”מ. נייר לבן שוליים נאים.
ארבעה חלקים. בארבעה כריכות עץ מחופות עור.
עם חתימת הצנזור דומיניקו ירושלמי בעברית ולאטינית משנת 1612.
×