Lot : 20

תשובה ארוכה בעניני מקוואות בכתב יד הגאון רבי שמואל ענגיל אב"ד ראדמישלא
תשובה בכתב יד הגאון רבי שמואל ענגיל אב"ד ראדמישלא אל 'הרב החריף והבקי בנש"ק מו"ה חיים טייטלבוים מו"צ בק' בריגל נכד הרה"צ שליט"א משם'.
הגאון החסיד שר התורה, רבי שמואל ענגיל אב"ד ראדמישלא (תרי"ג-תרצ"ה) בעל שו"ת מהר"ש ענגיל– ח' חלקים, שפתי מהר"ש וחידושי מהר"ש, גדל בצאנז בצל הדברי חיים, היה מגדולי המשיבים בדורו וכל רבני הדור וגדולי החסידות פנו אליו בשאלות הלכתיות.
הנמען רבי חיים טייטלבוים דומ"ץ וראב"ד בק"ק בריגל היה מצאצאי הישמח משה והארי דבי עילאי, חתן רבי טוביה אב"ד בריגל. חסידי בובוב בבריגל התרכזו בבית מדרשו.
גודל: 20 33 ס"מ. כתוב משני צדי הדף הכל בכתב יד קדשו וחתימתו. בשוליים הימניים השלמות נייר עם מעט חסרון בטכסט.

Start price: $2,500
|
Est. Price: $3,500 - $5,000
תשובה ארוכה בעניני מקוואות בכתב יד הגאון רבי שמואל ענגיל אב”ד ראדמישלא

תשובה בכתב יד הגאון רבי שמואל ענגיל אב”ד ראדמישלא אל ‘הרב החריף והבקי בנש”ק מו”ה חיים טייטלבוים מו”צ בק’ בריגל נכד הרה”צ שליט”א משם’.
הגאון החסיד שר התורה, רבי שמואל ענגיל אב”ד ראדמישלא (תרי”ג-תרצ”ה) בעל שו”ת מהר”ש ענגיל– ח’ חלקים, שפתי מהר”ש וחידושי מהר”ש, גדל בצאנז בצל הדברי חיים, היה מגדולי המשיבים בדורו וכל רבני הדור וגדולי החסידות פנו אליו בשאלות הלכתיות.
הנמען רבי חיים טייטלבוים דומ”ץ וראב”ד בק”ק בריגל היה מצאצאי הישמח משה והארי דבי עילאי, חתן רבי טוביה אב”ד בריגל. חסידי בובוב בבריגל התרכזו בבית מדרשו.
גודל: 20 33 ס”מ. כתוב משני צדי הדף הכל בכתב יד קדשו וחתימתו. בשוליים הימניים השלמות נייר עם מעט חסרון בטכסט.
×