Lot : 17

שולחן ערוך אבן העזר של הגאון הצדיק רבי שמשון רפאל הירש עם

Start price: $1,000
|
Est. Price: $3,000 - $5,000
שולחן ערוך אבן העזר של הגאון הצדיק רבי שמשון רפאל הירש עם השלמה לסדר נתינת הגט בכתב יד קדשו

כפי הנראה שולחן ערוך זה היה מונח על שלחנו בבית הדין בעת עריכת גיטין – בסוף הסדר נרשמה הערת הוספה בכתב ידו בענין הנוגע לסדר הגט. כמו כן נרשמו סימונים בכל סדר הגט מה שמוכיח שהעותק הזה שימש את הרש”ר כאשר סידר גיטין.
כידוע, עיקר כתיבתו של הרש”ר הייתה לפי צורך השעה בגרמנית, הוא מיעט לכתוב עברית, הערות ממנו על ספרים זה דבר שלא בנמצא, כאן הערה כתובה בגליון ספר בעצם כתידו של הרש”ר הירש.
שלחן ערוך אבן העזר עם באר היטב מהדורת אמשטרדם תקע”ה. על השער חותמו בלועזית של הרש”ר הירש SRH ובשולי השער חתימת בנו ר’ יהודה (יוליוס) הירש בלעזית (ר’ יהודה חיבר פירוש על ספר ישעיה בדרכו של אביו).
קפח דף. 20 ס”מ. מצב מצוין, כריכת עור חדשה מרשימה ביותר בתוך קופסת קרטון. מצב מצוין.
פריט היסטורי נדיר משולחן בית הדין של הגאון רבי שמשון רפאל הירש שומר משמרת הקודש בק”ק פרנקפורט דמיין קברינטה ומנהיגה של יהדות אשכנז.
×