Lot : 16

תשובה בהלכה בכתב יד הגאון רבי שלמה איגר אב"ד פוזנא

'אסורא איכא מדינא ומגמרא לשנות מנהגים'

תשובה בהלכה בכתב יד הגאון רבי שלמה איגר אב"ד פוזנא אל הרב המופלא מוהר"ש נ"י אב"ד דק"ק ל"ב בענין חברא קדישא ששינו ממנהג המקום והחלו לגלח שערות המתים ולקצוץ ציפרניהם.
בסיום התשובה מייעץ הגר"ש לבני החברא קדישא ללכת לקברי האנשים שנהגו אצלם בשונה ממנהג המקום ולבקש את סליחתם.
[3] עמ' 2117 ס"מ. הכל בכתב ידו וחתימתו. מצב מצוין.

Start price: $4,000
|
Est. Price: $7,000 - $10,000
תשובה בהלכה בכתב יד הגאון רבי שלמה איגר אב”ד פוזנא

‘אסורא איכא מדינא ומגמרא לשנות מנהגים’
תשובה בהלכה בכתב יד הגאון רבי שלמה איגר אב”ד פוזנא אל הרב המופלא מוהר”ש נ”י אב”ד דק”ק ל”ב בענין חברא קדישא ששינו ממנהג המקום והחלו לגלח שערות המתים ולקצוץ ציפרניהם.
בסיום התשובה מייעץ הגר”ש לבני החברא קדישא ללכת לקברי האנשים שנהגו אצלם בשונה ממנהג המקום ולבקש את סליחתם.
[3] עמ’ 2117 ס”מ. הכל בכתב ידו וחתימתו. מצב מצוין.
הגאון רבי שלמה איגר (תקמ”ה-תרי”ב) בעל גליון מהרש”א ועוד בנו חביבו של רבי עקיבא איגר וממלא מקומו ברבנות פוזנא,תורה וגדולה התאחדו על שלחנו. אחיינו בעל “כתב סופר” הספידו ובין דבריו אמר “דודי הגאון העצום המפורסם גדול בתורה, חריף ובקי מאוד, היה איש שהכל בו, גדול בתורה ובמעלות רמות אשר קנתה נפשו, בימים הראשונים היה גביר שבגבירים, מהסוחרים המפורסמים במדינת פריייסין וזה וזה הצליח בידו, היה מפורסם בשערים לגאון ישראל ובסוף שימש בכתר הרבנות בקאליש ובפוזנא…. על אלה אני בוכיה, בכיה כפולה על אב ובנו… לנו לעורר בבכי על אבי אבי רכב ישראל זקני זצ”ל [ – הוא רע”א] שעד עתה היה כאלו לא מת, מאחר ששלמה בנו דודי הגאון זצ”ל מילא מקומו והניח בן כמותו, ועכשיו אבדנו אותו ואת בנו ומתו שניהם כאחד”.
×