Lot : 145

חיי היהודים באמריקה במאה התשע עשרה רומניה ואמריקה. ברלין תרל"ד ( 1874)סיפור

Start price: $500
|
Est. Price: $700 - $1,000

חיי היהודים באמריקה במאה התשע עשרה
רומניה ואמריקה. ברלין תרל”ד ( 1874)

סיפור מסעותיו של המחבר אהרן יהודה ליב הורוויץ (איל”ה) ברומניה ובאמריקה.

בחלקו הראשון מתאר המחבר את מצבם הקשה של יהודי רומניה ולעומת זה את ‘טוב ארצות הברית’ וחיי היהודים שמה. כולל תיאור מקיף על מסעותיו במדינות רבות בארצות הברית וחיי היהודים שם. וכן מורה דרך למהגרים על אופן נסיעתם, עם פרסומות של סוכני נסיעות וחברות אניות. 
.ברלין תרל”ד (1874) מהדורה יחידה – נדירה מאוד.
רדיפותיהם ובעיית הגירתם של יהודי רומניה תפסו מקום נכבד בבעיה היהודית בעולם, בראשית שנות השבעים. בפולמוס שפרץ אז בין מצדדי ההגירה לארץ ישראל או לארצות הברית, תקע עצמו איל’ה לעידוד ההגירה לארצות הברית והיה תועמלן נלהב לאמריקה. (קרסל, לקסיכון עמ’ 580).
 [6], 4, 66 עמ’. 19 ס”מ. כריכת חצי עור בצבע אדום. שער נוסף ל’טוב ארצות הברית’, כתם ומעט שיקומים בשער הראשון. בתחילת הספר מכתב רבי אייזיק טויבש אב”ד ברלד.
×