Lot : 142

רצוף אהבה. וירונה ת"ט ( 1649 ) – עותק מרשים בכריכת קלף.ביאורים

Start price: $500
|
Est. Price: $800 - $1,200

רצוף אהבה. וירונה ת”ט ( 1649 ) – עותק
מרשים בכריכת קלף

.ביאורים על אגדות הש”ס ודיבורי תוספות בדרך ‘חורפא אמיתית’ (לשון החיד”א) כסדר הש”ס ובסופו השלמות לספרו יבין שמועה על כללי התלמוד מאת רבי שלמה אלגאזי. וירונה ת”ט (1649) דפוס ראשון.

המחבר רבי שלמה אלגאזי היה מגדולי המחברים הספרדים מהם נדפסו: יבין שמועה, שמע שלמה, לחם סתרים ועוד .
[1], קנב דף 19 ס”מ. כריכת קלף עתיקה, עותק מושלם במצב מצוין. חתימת בעלים בשער: יעקב די פינטו.
(אוסף ספריית ואלמדונה – לונצר).
×