Lot : 137

מכתבו הארוך והמפורט של רבי עמרם בלוי לרבני בד"צ העדה החרדית בירושלים

Start price: $2,500
|
Est. Price: $5,000 - $7,000
מכתבו הארוך והמפורט של רבי עמרם בלוי לרבני בד”צ העדה החרדית בירושלים שאסרו עליו להתחתן עם הגיורת רות בן דוד שהתפרסמה באותם ימים בעקבות פרשת הילד יוסלה שוחמכר. 
אירוסיו של רבי עמרם בלוי מבכירי העדה החרדית בירושלים בשנת תשכ”ה לגיורת רות בן דוד עורר התנגדות עצומה בקרב חוגי הנטורי קרתא בירושלים ובראשם חברי בית הדין, תלמידיו ואף בניו . הם ראו בזה פחיתות כבוד שהוא ישא גיורת קתולית, מה גם שהוא היה אז בן שבעים והיא בת ארבעים ויש בזה בעיה הלכתית לדעתם שזקן ישא אשה צעירה. הם הטילו עליו אף חרם ובעקבות כך נאלץ להעתיק את מגוריו לבני ברק לתקופה מסוימת.
במכתבו דוחה רבי עמרם אחת לאחת את טענות בית הדין בפירוט רב, הוא מראה שמאז ומתמיד אף הנביאים נישאו לנשים שהתגיירו ואדרבא לדעתו מקיימים בזה מצוה של ואהבתם את הגר וכן שאין בעיה למעשה לשאת בימינו אשה צעירה ממנו בהרבה שנים.
4 דפים גדולים. עם מחיקות ותיקונים. בעמוד האחרון ישנם גם כמה דברים קשים נגד מתנגדיו.  
מסמך יוצא דופן לתולדות אחת הפרשיות המענינות ביותר שידעה היהדות החרדית בירושלים.
×