Lot : 136

פולמוס. פסק התרת הנידוי של ראשי הבד"צ מראשי נטורי קרתא בירושלים.
פסק דין בחתימת ידי רבני בד"צ העדה החרדית בירושלים על החלטתם 'במושב מיוחד' ביום ז' תשרי תש"ן להסיר את כתב השמתא שיצאה ביום ג' אלול תשמ"ח נגד כמה אישים מראשי נטורי קרתא בירושלים.
על פסק הדין חתומים כל רבני הבד"צ: הגה"צ רבי משה אריה פריינד, הגה"צ רבי ישראל משה דושינסקי, הגאון רבי ישראל יעקב פישר, רבי בנימין רבינוביץ ורבי אברהם דוד הורוויץ.
רקע: בשנת תשמ"ח התפרסם בבטאון 'החומה' של נטורי קרתא מאמר בשם 'הצלחה גדולה' ובו ביקורת חריפה על ראשי העדה החרדית בירושלים, בעקבותיו הטילו ראשי הבד"צ שמתא על עורך העתון הרב חיים קצנלבויגן ועל עוד כמה אישים מראשי הנטורי קרתא.
בפסק דין זה כותבים הרבנים שלאחר שבא לפנינו איש מהימן [הר' שלמה פפנהיים] ומסר שהמו"ל של בטאון 'החומה' הביע צערו בפניו על העבר, לכן מסיר את כל ענין השמתא הנ"ל.
המוחרמים לא טמנו ידם בצלחת ופירסמו מאמר בשם 'למען האמת' והזימו את גרסת הבד"צ כי הביעו צער וחרטה.
דף בגודל: 2228 ס"מ. מצב טוב מאוד.

Start price: $500
|
Est. Price: $700 - $1,000
פולמוס. פסק התרת הנידוי של ראשי הבד”צ מראשי נטורי קרתא בירושלים.

פסק דין בחתימת ידי רבני בד”צ העדה החרדית בירושלים על החלטתם ‘במושב מיוחד’ ביום ז’ תשרי תש”ן להסיר את כתב השמתא שיצאה ביום ג’ אלול תשמ”ח נגד כמה אישים מראשי נטורי קרתא בירושלים.
על פסק הדין חתומים כל רבני הבד”צ: הגה”צ רבי משה אריה פריינד, הגה”צ רבי ישראל משה דושינסקי, הגאון רבי ישראל יעקב פישר, רבי בנימין רבינוביץ ורבי אברהם דוד הורוויץ.
רקע: בשנת תשמ”ח התפרסם בבטאון ‘החומה’ של נטורי קרתא מאמר בשם ‘הצלחה גדולה’ ובו ביקורת חריפה על ראשי העדה החרדית בירושלים, בעקבותיו הטילו ראשי הבד”צ שמתא על עורך העתון הרב חיים קצנלבויגן ועל עוד כמה אישים מראשי הנטורי קרתא.
בפסק דין זה כותבים הרבנים שלאחר שבא לפנינו איש מהימן [הר’ שלמה פפנהיים] ומסר שהמו”ל של בטאון ‘החומה’ הביע צערו בפניו על העבר, לכן מסיר את כל ענין השמתא הנ”ל.
המוחרמים לא טמנו ידם בצלחת ופירסמו מאמר בשם ‘למען האמת’ והזימו את גרסת הבד”צ כי הביעו צער וחרטה.
דף בגודל: 2228 ס”מ. מצב טוב מאוד.
×