Lot : 133

תשובה ארוכה בהלכה בכתב יד הגאון המקובלרבי אברהם מיוחס בעל "שדה הארץ"
תשובה הלכתית מקיפה בעניני חשן משפט הלכות פקדון בכתב יד הגאון המובהק המקובל האלוקי רבי אברהם מיוחס בעל שדה הארץ.
קונטרס ארוך [36] עמ' בגודל 1510 ס"מ. אוטוגראף, בסופו חתימה מסולסלת, כרוך בכריכת עור חדשה, מצב טוב. התשובה נדפסה בשו"ת שדה הארץ ח"ג סי' טז. 
הגאון הגדול המקובל האלוקי רבי אברהם מיוחס נולד בשנת תע"ח, קיבל תורה מפי הראשון לציון רבי ישראל מאיר מזרחי בעל פרי הארץ והוא היה רבו מובהק כנזכר גם בתשובה זו. כל ימיו היה מדוכא ביסורין , בהיותו בן ארבעים כהו מאור עיניו. אחיו הגדול הראשל"צ רבי מיוחס בכ"ר שמואל בעל פרי האדמה מתארו "איש שהכל בו בקי בנגלה ובנסתר, קורא הלכות חבילות חבילות, המקובל אלוקי, ענותן כהלל, קדוש אלוקים קדושתו מרחם, לא ימוש מתוך האוהל... פרוש מכל עניני העולם הזה ומדוכא ביסורין ובכל זאת לא מנע עצמו אפילו שעה אחת מבית המדרש", נפטר בכ"ט כסלו שנת תקכ"ח, (ראה נוסח מצבתו בספר תולדות חכמי ירושלים ח"ג עמ' 91)
מכתביו נדפסו שדה הארץ על התורה – ב' חלקים, שדה הארץ – שאלות ותשובות (שאלוניקי תקמ"ד-תקנ"ח). דגלי אהבה על כתבי מהרח"ו ומהר"ם פאפירש ג' כרכים (ירושלים תשס"ג).

Start price: $1,800
|
Est. Price: $3,000 - $5,000
תשובה ארוכה בהלכה בכתב יד הגאון המקובל
רבי אברהם מיוחס בעל “שדה הארץ”

תשובה הלכתית מקיפה בעניני חשן משפט הלכות פקדון בכתב יד הגאון המובהק המקובל האלוקי רבי אברהם מיוחס בעל שדה הארץ.

קונטרס ארוך [36] עמ’ בגודל 1510 ס”מ. אוטוגראף, בסופו חתימה מסולסלת, כרוך בכריכת עור חדשה, מצב טוב. התשובה נדפסה בשו”ת שדה הארץ ח”ג סי’ טז. 
הגאון הגדול המקובל האלוקי רבי אברהם מיוחס נולד בשנת תע”ח, קיבל תורה מפי הראשון לציון רבי ישראל מאיר מזרחי בעל פרי הארץ והוא היה רבו מובהק כנזכר גם בתשובה זו. כל ימיו היה מדוכא ביסורין , בהיותו בן ארבעים כהו מאור עיניו. אחיו הגדול הראשל”צ רבי מיוחס בכ”ר שמואל בעל פרי האדמה מתארו “איש שהכל בו בקי בנגלה ובנסתר, קורא הלכות חבילות חבילות, המקובל אלוקי, ענותן כהלל, קדוש אלוקים קדושתו מרחם, לא ימוש מתוך האוהל… פרוש מכל עניני העולם הזה ומדוכא ביסורין ובכל זאת לא מנע עצמו אפילו שעה אחת מבית המדרש”, נפטר בכ”ט כסלו שנת תקכ”ח, (ראה נוסח מצבתו בספר תולדות חכמי ירושלים ח”ג עמ’ 91)
מכתביו נדפסו שדה הארץ על התורה – ב’ חלקים, שדה הארץ – שאלות ותשובות (שאלוניקי תקמ”ד-תקנ”ח). דגלי אהבה על כתבי מהרח”ו ומהר”ם פאפירש ג’ כרכים (ירושלים תשס”ג).
×