Lot : 125

מכתב מאת הרבנית דבורה גולדא בת הרה"ק רבי אלעזר מנחם מנדל בידרמן מלעלוב. טבריה תרע"ג
מכתב בכתב ידה של הרבנית דבורה גולדא בתו הבכורה של הרה"ק רבי אלעזר מנחם מנדל בידרמן מלעלוב.
המכתב נשלח אל מחותנתי הצנועה והחסידה הנגידה מנב"ת מרת חיה אלטע ולכבוד הכלה המהוללה הצנועה החשובה המושלמת מרת קריינדל תחי'.
נשלח בעת שנסעה לחמי טבריה לעסוק ברפואות. [1] דף בגודל: 2214 ס"מ. דיו ירוק, מצב טוב.
הרבנית דבורה גולדא בתו הבכורה של הרה"ק רבי אלעזר מנחם מנדל מלעלוב בן הרה"ק רבי משה מלעלוב בן הרה"ק רבי דוד מלעלוב - מייסד השושלת., נפטרה בי"ג אב תרפ"ז.

Start price: $500
|
Est. Price: $800 - $1,200
מכתב מאת הרבנית דבורה גולדא בת הרה”ק רבי אלעזר מנחם מנדל בידרמן מלעלוב. טבריה תרע”ג

מכתב בכתב ידה של הרבנית דבורה גולדא בתו הבכורה של הרה”ק רבי אלעזר מנחם מנדל בידרמן מלעלוב.

המכתב נשלח אל מחותנתי הצנועה והחסידה הנגידה מנב”ת מרת חיה אלטע ולכבוד הכלה המהוללה הצנועה החשובה המושלמת מרת קריינדל תחי’.
נשלח בעת שנסעה לחמי טבריה לעסוק ברפואות. [1] דף בגודל: 2214 ס”מ. דיו ירוק, מצב טוב.
הרבנית דבורה גולדא בתו הבכורה של הרה”ק רבי אלעזר מנחם מנדל מלעלוב בן הרה”ק רבי משה מלעלוב בן הרה”ק רבי דוד מלעלוב – מייסד השושלת., נפטרה בי”ג אב תרפ”ז.
×