Lot : 116

מכתב מאת רבי יעקב סלאנים חתן האדמו"ר האמצעי ורבי שמעון מנשה חיייקין

Start price: $1,200
|
Est. Price: $2,000 - $3,000
מכתב מאת רבי יעקב סלאנים חתן האדמו”ר האמצעי ורבי שמעון מנשה חיייקין אל השר משה מונטיפיורי. חברון תרי”ג (1853)

מכתב תודה והוקרה על תרומת כסף לישיבת דת משה ויהודית מאת ממוני ומשגיחי כולל קה”ק אשכנזים תושבי עיר הקדש חברון משנת תרי”ג (1853).
על המכתב חתומים:
רבי יעקב סלונים – אבי משפחת סלונים חתן האדמו”ר האמצעי רבי דוב בער שניאורסון מליובאוויטש בנו של רבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא. רבי יעקב נשא את בתו הרבנית המפורסמת מנוחה רחל שניאורסון המכונה ‘אם הישוב היהודי בחברון’. הם עלו לחברון בהוראת ה’צמח צדק’ בשנת תר”ג לערך והיו ממייסדי הישוב החבד”י שם, רבי יעקב עמד בראש החברא קדישא ובראש חברת גמילות חסדים, נפטר בשנת תרי”ז (שלום דובער לוין, תולדות חב”ד בארץ הקדש עמ’ עח).
רבי שמעון מנשה חייקין – רבה של חברון נולד בשנת תקס”ב לערך עלה משקלוב לצפת וכשהורה האדמו”ר האמצעי לחסידיו לעבור מצפת לחברון היה מהראשונים. משנת תר”ג שמו מפיע בין ממוני עדת חב”ד ומשנת תרט”ו רב העדה, ה’צמח צדק’ העריצו וכבדו מאוד. חמישים שנה היה איש על העדה בישוב היהודי בחברון ונשא את משא העם, נפטר בשנת תרנ”ג.
בשולי המכתב הוסיף הרש”מ שתי שורות בכתב ידו וחתימתו..
×