Lot : 112

פנקס היסטורי נדיר עם מאות כתבי יד וחתימות פנקס 'שליחות מצוה' עם

Start price: $3,000
|
Est. Price: $5,000 - $8,000
פנקס היסטורי נדיר עם מאות כתבי יד וחתימות

פנקס ‘שליחות מצוה’ עם עשרות מכתבי המלצה וחתימות אדמורי”ם ורבנים. אירופה תרס”ט-תרפ”ח.
פנקס השליחות של השד”ר רבי מסעוד בן שמעון אב”ד מצרים לטובת ‘בית מושב זקנים וזקנות אשר בעד כל קהל עדת ישראל בעיה”ק צפת בירת הגליל העליון בארץ הקדושה’.
הפנקס שימש את השד”ר במשך שמונה עשרה שנה, בהם יצא שלש פעמים בשליחות המוסד לערי אירופה: אנגליה, איטליה, רומניה, גרמניה, בלגיה וצ’כיה.
בראשו שער מצוייר, ומעברו השני מכתב המלצה קצר בכתב ידו וחתימתו של הגאון הרידב”ז – רבה של צפת.
בפנקס ישנם מכתבים וחתימות מאדמורי”ם ורבנים, כמו:
הרה”ק רבי בן ציון יהודה ליב ב”ר מרדכי דוב מהורנסטייפול, הרה”ק רבי ישראל הגר מרדאוויץ, הרה”צ רבי מרדכי רוטנברג אב”ד אנטוורפן הי”ד. הרה”ק רבי יצחק ראבין אב”ד לעדת עסטרייך ואונגרין בצפת (בן הרה”ק רבי אברהם יהושע עשיל ראבין נכדו של הרה”ק רבי אשר ישעיה מרופשיץ וחתן נכדתו של הרה”ק משינאווא ולמד עמו שיעורים בקבלה) הרה”ק רבי יעקב אריה טברסקי מלונדון.
רבי ישראל מרגליות אב”ד בראילוב, רבי שמואל חיים שור אב”ד בוקרשט, רבי פייש רוזנטל אב”ד ברסלוי (תלמיד מהר”ם שיק והכתב סופר) ועוד עשרות מכתבים וחתימות מרבני הערים הנ”ל. רבני צפת אשכנזים וספרדים: רבי יוסף קאנאויץ חתן הרידב”ז, רבי רפאל זילברמן אב”ד צפת ובנו רבי אברהם, רבי חיים מנשה סתהון, רבי חיים אדרעי, רבי ישועה ואעיש.
כל ראשי המוסדות והכוללים בצפת.
וכן מכתבי השליחות הרשמיים, תקנות המוסד בעברית, יידיש, אנגלית וגרמנית, מאות רבות של חתימות וחותמות תורמים, מוסדות וארגונים גבאי צדקה, ראשי קהילות מכל מדינות אירופה הנ”ל – אוצר בלום נדיר מקור היסטורי יקר ערך לקהילות ישראל ומוסדותיה באירופה בתקופה הנ”ל.
 בראש הפנקס מכתבי המלצה מסגן הקונסול הבריטי בצפת, קונסולית צרפת בצפת ובטבריה, סגן הקונסול הפרסי בצפת ועוד.
178 דף. 26 ס”מ. כריכה מקורית עם הטבעות ורישומים. מצב טוב.
×