Lot : 11

שו"ת ירושת פליטה – קובץ תשובות לשאלות אקטואליות שעלו על שלחנם של

Start price: $500
|
Est. Price: $800 - $1,000
שו”ת ירושת פליטה – קובץ תשובות לשאלות אקטואליות שעלו על שלחנם של גדולי הונגריה לפני עלותם על המוקד
קובץ שו”ת חשוב ומעניין הכולל שאלות אקטואליות שהצעוררו בעקבות ההתקדמות הטכנולוגית בדור השואה מרבנים שעלו על המוקד זמן לא רב לאחר כתיבת התשובות.  
רוב התשובות עוסקות בשאלות אקטואליות מעשיות שהתחדשו לפני השואה כמו: חשמל בשבת, טלפון בשבת, הדלקת תנור עלקעטרי על ידי שעון שבת, נסיעה באוירון מעל בית קברות, גילוח בצבא, מניות בחברות המחללות שבת או מחזיקות חמץ בפסח ודומה.  
 וכן שאלות שהתעוררו בזמן המלחמה, כמו: להחזיק בתעודה המשייכת אותך לאיזה כת נוצרית כדי להינצל, מעות שהוקדשו לשם ארץ ישראל ועתה אי אפשר לשלחם מחמת המלחמה, פינוי עצמות מתים. 
בעמ’ האחרונים רשימה ענקית ומצמררת של רבני הונגריה שנהרגו על קדושת ה’ בשנת תש”ד. 
בודפשט תש”ו (1946) [4], 104, [4] עמ’. 29 ס”מ, כריכה מקורית. 
×