Lot : 109

דברי הדרכה עמוקים ונסתרים ששלח הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע 'משלוח מנות לשכל

Start price: $18,000
|
Est. Price: $35,000 - $50,000
דברי הדרכה עמוקים ונסתרים ששלח הרה”ק רבי מאיר מפרמישלאן זי”ע 

‘משלוח מנות לשכל טוב ולנחת… כדי שיבואו לשכל האמת..” – דף קטן ובו דברי ברכה או דברי הדרכה עמוקים ונסתרים ששלח הרה”ק רבי מאיר מפרמישלאן לחתנו הרה”ק רבי יואל משאץ.
דף קטן הכל בכתב יד קדשו וחתימתו. בצד השני רשם רבי מאיר ‘לר’ יואל’ הוא חתנו הרה”ק רבי יואל מושקוביץ משאץ (נכד הרה”ק רבי יוסף מיאמפולא בן המגיד מזלוטשוב) נושא בתו הרבנית מרים חיה שהייתה נערצת על ציבור החסידים. רבי יואל היה נערץ על חותנו שהעיד על קדושתו הרבה.
הרה”ק רבי מאיר מפרמישלאן בן הרה”ק רבי ארון אריה ליב בן רבי מאיר הגדול מפרמישלאן (מראשוני תלמידי הבעש”ט) נולד בשנת תקמ”ג בברכת הרה”ק רבי אלימלך מליז’נסק, תלמיד מובהק של רבי מרדכי מקרמניץ וכן קבל מהחוזה מלובלין.
התפרסם כבר בגיל צעיר כבעל רוח הקדש, אין ספור סיפורי מופת פלאיים המעידים על רוח קדשו מסופרים בפי החסידים על פי מקורות נאמנים, צדיקי דורו נסעו אליו והתפעמו מרוח קדשו. פזרנותו לצדקה לא ידעה גבול ובענוותנותו הרבה היה מתייחס אל עצמו כגבאי צדקה פשוט, וכך כותב עליו מעריצו הגאון רבי שלמה קלוגר בהספדו עליו ‘… אף אם אני מכיר ערכי ודלות מעשי עכ”ז מעלת הרב הצדיק המופלג המפורסם איש אלוקים מורינו ורבינו הרב רבי מאיר זללה”ה אף כי לא בינת אדם לי הכרתי מקצת מעשיו הטובים הגלויים לעיני כל מהם ענוותנותו וצדקת פזרונו בישראל ומואסו בהבלי עולם ובבצע כסף וקיים בנפשו יהיו עניים בני ביתך זה ענין הגלוי ועיקר לכל, הנה דין זה גרמא שהרהיבוני רעיוני להתקרב אליו בחיי חיותו וזכיתי לראותו פעמיים כראות פני אלוקים…”.
בסוף ימיו עבר לפתע מטעם כמוס ומסתורי אותו לא גילה לעולם מפרמישלאן למיקולייב נפטר שם בכ”ט אייר תר”י ונטמן בפרמשילאן. תורתו ותולדותיו בספרים אור המאיר, מרגניתא דרבי מאיר, פנים מאירים ואספקלריא המאירה.
×