Lot : 104

בעלז: כ"ק מרן אחי שליט"א מרגיש ב"ה הטבה - מכתב מהרה"ק רבי מרדכי רוקח מבילגורייא. כולו בכתב ידו וחתימתו 
מכתב בכתב יד הרה"ק רבי מרדכי רקח מבילוגרייא אבי כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א בענין מצב בריאותו של אחיו הרה"ק רבי אהרן מבעלזא.
המכתב נשלח אל שאר בשרו רבי ישכר בער הלוי רוטנברג [אב"ד ואדיסלאב], כולל מכתב המלצה על המוכ"ז שהתמסר הרבה לעזרת האדמו"ר רבי אהרן מבעלזא.
הרה"ק רבי מרדכי רוקח מבילגורייא (תרס"ב-תש"י) בן הרה"ק רבי ישכר דב מבעלזא, מילדות נתגלו בו כשרונות נדירים, נתקבל בשנת תרפ"ז לרב בבילגורייא, ניהל "שולחנות", אך לא נהג באדמורו"ת והתבטל בפני אחיו הגדול רבי אהרן מבעלז אותו העריץ, בתקופת השואה חבר אל אחיו ועמו נמלט בנדודים רבים מפולין להונגריה עד הגיעם לארץ ישראל, בה סייע לאחיו לשקם את חסידות בעלזא, נפטר בקצור ימים בשנת תש"י ונטמן בטבריה, בנו הוא האדמו"ר מבעלזא, שליט"א המכהן כיום.
[1] דף. 1520 ס"מ. מצב מצוין.

Start price: $2,000
|
Est. Price: $3,500 - $5,000
בעלז: כ”ק מרן אחי שליט”א מרגיש ב”ה הטבה – מכתב מהרה”ק רבי מרדכי רוקח מבילגורייא. כולו בכתב ידו וחתימתו 

מכתב בכתב יד הרה”ק רבי מרדכי רקח מבילוגרייא אבי כ”ק האדמו”ר מבעלזא שליט”א בענין מצב בריאותו של אחיו הרה”ק רבי אהרן מבעלזא.
המכתב נשלח אל שאר בשרו רבי ישכר בער הלוי רוטנברג [אב”ד ואדיסלאב], כולל מכתב המלצה על המוכ”ז שהתמסר הרבה לעזרת האדמו”ר רבי אהרן מבעלזא.
הרה”ק רבי מרדכי רוקח מבילגורייא (תרס”ב-תש”י) בן הרה”ק רבי ישכר דב מבעלזא, מילדות נתגלו בו כשרונות נדירים, נתקבל בשנת תרפ”ז לרב בבילגורייא, ניהל “שולחנות”, אך לא נהג באדמורו”ת והתבטל בפני אחיו הגדול רבי אהרן מבעלז אותו העריץ, בתקופת השואה חבר אל אחיו ועמו נמלט בנדודים רבים מפולין להונגריה עד הגיעם לארץ ישראל, בה סייע לאחיו לשקם את חסידות בעלזא, נפטר בקצור ימים בשנת תש”י ונטמן בטבריה, בנו הוא האדמו”ר מבעלזא, שליט”א המכהן כיום.
[1] דף. 1520 ס”מ. מצב מצוין.
×