Lot : 102

'יצו ד' את הברכה באסמיו ובכל משלח ידיו לטוב' – ברכת הרה"ק רבי ישראל פרלוב – ה'ינוקא' מסטולין.
מכתב ברכה בחתימת יד הרה"ק רבי ישראל פרלוב מסטולין.
הרה"ק רבי ישראל פרלוב מסטולין - האדמו"ר הינוקא נולד בשנת תרכ"ט לאביו רבי אשר מסטולין, אביו נפטר כשהיה רבי ישראל בן ארבע בלבד ובהוראת סבו שמו עליו החסידים את עינם ובהגיעו לגיל בר מצוה הוכתר לאדמו"ר ואף זקני החסידים קבלו את מרותו, מאז נקרא הינוקא מסטולין. כהן כאדמו"ר למעלה מחמישים שנה ורבבות היו חסידיו, נפטר בעיירת מרפא בגרמניה בשנת תרפ"א ונטמן בפרנקפורט. 
מכתב תודה לשאר בשרו הרה"ח ר' אהרן הלוי עם דברי ברכה לבביים 'וברכתי תעשה שיצו ד' את הברכה באסמיו ובכל משלח ידיו לטוב ויזכו לקבל רב נחת מכל יו"ח שיח' לאורך ימים ושנים טובים כדרישתם'וברכתי תעשה שיצו ד' את הברכה באסמיו ובכל משלח ידיו לטוב ויזכו לקבל רב נחת מכל יו"ח שיח' לאורך ימים ושנים טובים כדרישתם לטוב'.
[1] דף. 1321, נייר מסמכים אישי משנת תר"ע. מצב טוב מאוד.

Start price: $1,000
|
Est. Price: $2,000 - $3,000
‘יצו ד’ את הברכה באסמיו ובכל משלח ידיו לטוב’ – ברכת הרה”ק רבי ישראל פרלוב – ה’ינוקא’ מסטולין.

מכתב ברכה בחתימת יד הרה”ק רבי ישראל פרלוב מסטולין.

הרה”ק רבי ישראל פרלוב מסטולין – האדמו”ר הינוקא נולד בשנת תרכ”ט לאביו רבי אשר מסטולין, אביו נפטר כשהיה רבי ישראל בן ארבע בלבד ובהוראת סבו שמו עליו החסידים את עינם ובהגיעו לגיל בר מצוה הוכתר לאדמו”ר ואף זקני החסידים קבלו את מרותו, מאז נקרא הינוקא מסטולין. כהן כאדמו”ר למעלה מחמישים שנה ורבבות היו חסידיו, נפטר בעיירת מרפא בגרמניה בשנת תרפ”א ונטמן בפרנקפורט. 
מכתב תודה לשאר בשרו הרה”ח ר’ אהרן הלוי עם דברי ברכה לבביים ‘וברכתי תעשה שיצו ד’ את הברכה באסמיו ובכל משלח ידיו לטוב ויזכו לקבל רב נחת מכל יו”ח שיח’ לאורך ימים ושנים טובים כדרישתם‘וברכתי תעשה שיצו ד’ את הברכה באסמיו ובכל משלח ידיו לטוב ויזכו לקבל רב נחת מכל יו”ח שיח’ לאורך ימים ושנים טובים כדרישתם לטוב’.
[1] דף. 1321, נייר מסמכים אישי משנת תר”ע. מצב טוב מאוד.
×