Lot : 99

חברת 'ים התלמוד' בסערדאהל – תעודה בחתימת יד הגה"ק רבי יהודה אסאד

Start price: $2,500
|
Est. Price: $3,000 - $4,000
הרבני מו”ה’ שמעון קוטנר נ”י נתכבד מחברת ים התלמוד ללמוד תמידין כסדרן מידי יום ביומו מסכת ברכות ולסיימו ביום חנוכה תרכ”ה לפ”ק נעשה בהסכמת כל בני החברא אלופי לומדי תורה יצ”ו. סערדאהל יום ב’ ד’ טבת שנת יתן הכת”ר על ראשו לפ”ק הק’ יהודה אסאד.
תעודה קטנה בגודל 12+9 ס”מ. מודבק על קרטון עבה. עם חתימת יד קדשו של הגאון מהר”י אסאד
הגאון רבי יהודה אסאד – גדול רבני הונגריה בדורו, צדיק וקדוש, השיב תשובות לאלפים ומגדולי מרביצי התורה בהונגריה, נולד בשנת תקנ”ד, תלמיד מהר”ם בענט, משנת תרי”ג רבה של סערדאהעלי עד פטירתו בשנת תרכ”ו, לאחר פטירתו נדפסו תשובותיו, וחידושיו על הש”ס , תורה ואגדות חז”ל. לוחם קנאי ללא חת בדרכו של החתם סופר במחדשים והמתחדשים.
×