Lot : 93

כתב יד - ספר 'אשם תלוי' נגד הנצרות - מאת רבי יהודה בריאל עם הוספות תלמידו רבי יהושע סגרי – איטליה המאה השמונה עשרה.

Start price: $5,000
|
Est. Price: $8,000 - $12,000
כתב יד – ספר ‘אשם תלוי’ נגד הנצרות – מאת רבי יהודה בריאל עם הוספות תלמידו רבי יהושע סגרי – איטליה המאה השמונה עשרה.
ויכוח בדרך שאלה ותשובה עם הנוצרים ונגד המבשרים והשלוחים שלהם מאת הרב הגדול רבי יהודה בריאל ממנטובה עם הוספות רבות מאת תלמידו המשורר הנודע רבי יהושע סגרי – שני החלקים בשלמות.
כתב יד איטלקי נאה, 20×15 ס”מ. [1], קסו דף. בדף שלאחריו מתחיל מעשה ישו אך לא נשלם. שני החלקים בכרך אחד, כריכת עור עתיקה, מצב טוב מאוד.
בראש כל חלק שער בנוסח זה: ‘אשם תלוי הכולל השגות כמהר”ר יהודה בריאל זצוק”ל על המבשרים והשלוחים אשר נטו אחרי יש”ו הנוצרי בתוספת מרובה שפעל ועשה איש המקנא תלמידו הצעיר יהושע סגרי תושב סקנדיאנו יע”א שלקט ואסף וחבר ופעל ועשה ספר פס ידא דכתבא’
למעשה הוספותיו של רבי יהושע סגרי הם עיקר הספר. בשני החלקים הקדמה ממנו וכן מפוזרים ממנו שירים שונים. בדף צח,ב שיר מאת המשורר רבי שמשון הכהן מודון (גם הוא מתלמידי רבי יהודה בריאל).
קטעים בודדים מהספר נדפסו בבמות שונות, אך רובו המכריע נותר בכתב יד ולא נדפס מעולם בעיקר בגלל אימת המלכות והצנזורה.
×