Lot : 92

פנקס תשובות בכתב יד רבי שלמה חזן אב"ד נא אמון והראשל"צ מהר"ם סוזין משנת תקצ"ב.

Start price: $1,200
|
Est. Price: $2,000 - $2,500
קונטרס ארוך הכולל תשובה הלכתית בענין אשה שהלך בעלה למדינת הים מאת רבי שלמה חזן אב”ד נא אמון ובעל המעלות לשלמה עם תשובה בכתב יד הראשון לציון רבי שלמה משה סוזין משנת תקצ”ב (1832)
בדפים הראשונים נוסח השאלה וחתימה על כתב בוררות מאבי האיש ואבי האשה. דפים א-טו תשובת רבי שלמה חזן בחתימת ידו המלאה ובהמשך הדף בר”ת: ש”ח לי זעירא.
בארבעה דפים הבאים תשובת הראשון לציון רבי שלמה משה סוזין ולאחריהם תשובת רבי שלמה חזן על תשובתו.
רבי שלמה חזן מזכיר תשובה זו והמשא ומתן שהיה לו עם מהר”ם סוזין בספרו בן שלמה חלק אבן העזר מערכת מ’ אות ה בזה”ל “… מש”כ בעניי מזה שנים עשר שנים ושלחתי הפסק להרב ראשון לציון כמוהר”ם סוזין ז”ל”, אך למעשה הקונטרס לא נדפס מעולם.
הגאון רבי שלמה חזן שימש כרבה של נא אמון היא אלכסנדריה של מצרים משנת תקצ”א, נודע בחיבורו החשוב המעלות לשלמה שהוא ספר המשך לספר שם הגדולים של החיד”א כמו כן חיבר ספרים בהלכה ואגדה: בן שלמה וכרוב ממשח.
הראשל”צ רבי שלמה משה סוזין מגדולי חכמי הספרדים בירושלים, גדולתו וחסידותו היו מן המפורסמות בדורו, שימש כראשל”צ משנת תקפ”ד עד פטירתו בשנת תקצ”ו.
[32] דף 16×11 ס”מ. מצב מצוין.
×