Lot : 90

חידושי מסכת סנהדרין בכתב יד קדשו של בעל רבי שלמה גאנצפריד אב"ד אונגוואר בעל "קצור שלחן ערוך".

Start price: $7,000
|
Est. Price: $10,000 - $12,000
קונטרס חידושים גדול על מסכת סנהדרין וכן מעט על גיטין ובבא מציעא – שמונה עשרה עמודים מלאים בעצם כתב יד קדשו של הגאון המפורסם רבי שלמה גאנצפריד אב”ד אונגוואר בעל “קצור שלחן ערוך”.


הגאון “המופלא והמופלג הצדיק ונשגב” (כלשון החת”ס בתשובה חלק יו”ד סי’ קלז) רבי שלמה גאנצפריד נודע בכל תפוצות ישראל בספרו המונומנטלי “קצור שלחן ערוך” אשר קנה את מקומו בכל בית יהודי וכנראה הוא הספר הנדפס ביותר מכל ספרי ההלכה.
מעט מפרשת גדולתו וצדקותו כתב נכדו אשר זכה לשמשו בהקדמת ספר “שם שלמה” ונעתיק קטע קטן מדבריו “עוד שמוע אשמע תפילתו הזכה, בדברו כל תיבה בפני עצמה כמונה מעות וחרד לבי ממקומו, עודני משתומם על משפטיו עם ישראל, משפטו החרוץ במילים קצרים, הוגה דעות על כל דבר גדול בעולם היהדות הנוגע ליראת שמים, תורת ה’ ומצב ישורון, על ענוותנותו היתירה אף מול כל ילד קטן, במקום גדולתו וחכמתו הרחבה מני ים, התמדתו הנוראה בלמוד תורה באין הפוגות, מיעט את דבוריו של חולין עד להפליא, הבאים ממרחק לראות פניו כפני אלוקים, קיוו למצוא שומרים נפקדים על חומותיו וחיל מסביב, המה ראו כן תמהו גוף חלש, דל בשר קצר הקומה, חכמתו האירה פניו ורוח נכאה, אך העומדים לפניו השכילו כי מלאך ה’ צבאות הוא”.
[18] עמ’. 36×21 ס”מ[12] [13] . בעמ’ 2 נזכר התאריך תרי”ב (1852). כתוב משני צידיו. אטוגראף. עם מחיקות והוספות רבות בשולי הגליון. מלכתחילה השאיר המחבר מקום פנוי בשוליים לכתוב הוספות. בדף 2 קרע קטן עם מעט חסרון. שמור בתוך כריכת עור חדשה מהודרת.
×