Lot : 9

'חרפת רעב הוא מנת חלקם של הבנים הנאמנים לד' ולתורתו' – מכתב תחנונים ליהודי אמריקה לבא לעזרת ישיבת סלוצק בגלות קלצק בחתימת רבי איסר זלמן מלצר וחתנו רבי אהרן קוטלר.

Start price: $600
|
Est. Price: $1,200 - $1,500
מכתב ארוך בענין מינוי הגאון רבי יוסף אליהו הענקין (תלמיד ישיבת סלוצק לשעבר) לגבאי ובא כח הישיבה באמריקה, לאסוף כספים למען הישיבה הנמצאת במצוקה נוראה.
עקב רדיפות השלטון הקומוניסטי עברה בשנת תרפ”א ישיבת סלוצק לקלצק שבפולין (על גבול רוסיה), בראשה עמד הגאון רבי אהרן קוטלר ובשנת תרפ”ג הגיע מסלוצק לקלצק גם הגאון רבי איסר זלמן מלצר.
על המכתב חתומים בכתב ידם הגאון רבי איסר זלמן מלצר וחתנו הגאון רבי אהרן קוטלר. גודל: 28×21 ס”מ. כתוב על שני צדי הדף. חסר עמ’ ראשון של המכתב ומעט קרעים משוקמים במרכז הדף ובשוליים. המכתב ללא תאריך, כפי הנראה נכתב בשנת תרפ”ג.
×