Lot : 86

סדר ברכות ותפילות עם פרק שירה – כתב יד מיניאטורי מצוייר על קלף! [כתב יד הסופר והצייר הנודע משולם זימל] המאה ה-18

Start price: $15,000
|
Est. Price: $20,000 - $30,000
סדר תפלות וברכות עם פרק שירה כתב יד כתוב ומצוייר על קלף בידי הסופר והמאייר הנודע משולם זימל מפאלין – מגדולי המעתיקים והציירים באוסטריה במאה השמונה עשרה.
תיאור: כתב היד כתוב על [61] דפי קלף בגודל: 6.6×8 ס”מ.
עם 11 ציורים מיניאטוריים הקשורים לתוכן ועוד 10 תיבות פתיחה מקושטות. כתיבה מרובעת מנוקדת, הדינים וההוראות כתובים ביידיש דייטש – גרמנית באותיות עבריות, באותיות צו”ר.
תוכן כתב היד: סדר נטילת ידים, סדר ברכת המזון, סדר ברכת הנהנין, סדר חנ”ה (חלה נדה הדלקת הנר) סדר הבדלה, סדר קריאת שמע על המיטה, סדר וידוי אשמנו וכו’ עם פירוט, תפילת מודה אני, תפלת אבות על בנים, סדר מסירת מודעא, פרק שירה, ברכת מעין שלש, תפלת אדון עולם.
הסופר: לכתב היד אין קולופון (אולי חסר) ולא שם צייר – אך טביעת ידו של הצייר זימל ניכרת גם בכתיבה (הן המרובעת והן העגולה) וכן במוטיבים שונים נוספים ובעיקר בציורים – כתב היד זהה לעבודות דומות של זימל כמו פרק שירה כתב יד ציריך אוסף ברגינסקי 257, סדר ברכת המזון כתב יד הספריה הלאומית בבודפשט ועוד, ידועים כמה עבודות של זימל מהשנים תע”ה-תקט”ז ואין ספק שכתב יד זה גם הוא יצא מתחת ידו המיוחדת של זימל שהיה מגדולי המעתיקים והמאיירים במאה השמונה עשרה. ראה לדוגמה קטלוג סותביס ניו יורק 2004 לוט # 42
בדף 2 רישומי בעלות: זה הספר שייך להאלוף הבחור משה בן כהר”ר אהרן כץ יצו מליפחוויץ ממדינה פעהים. ותאריכי פטירה.
ציור המנורה עם צבעי אדום ותכלת בדף הראשון ודפים 58-59 נוספו בראשית המאה ה-19. בדף [29] סימן קרע ללא חסרון. מספר דפים נכרכו שלא כסדרן, כריכת עור עתיקה. כתב היד היה בשימוש רב ובעקבות כך במשך השנים חלק מהדיו דהה והציורים נפגעו, אך ישנם כמה וכמה ציורים מרהיבי עין שנשמרו היטיב.
×