Lot : 81

'ותשמר מהיום מכל צער ונזק' מכתב הרה"ק רבי מרדכי יוסף טברסקי מזלאטאפאלי

Start price: $500
|
Est. Price: $800 - $1,200
מכתב מאת הרה”ק רבי מרדכי יוסף טברסקי מזלאטפולי
 אגרת ברכה לאשה נכבדה נדבת לב וברכה   ‘לשיבה טוב ותתנחם אחר בעלה ושתשמר מכל צער ונזק, ותחיה חיי נחת ועונג ותשבע שבע רצון מימי זקנתה… בבריאות השלימות’
לאות נאמן שנכתב בהסכמתי באתי על החתום: מרדכי יוסף בהרב המפורסם מוהר”ר דוד זצוקללה”ה.
הרה”ק רבי מרדכי יוסף טברסקי מזלאטפולי בן הרה”ק רבי דוד מזלאטאפאלי בן הרה”ק רבי יוחנן מרחמסטריווקא בנו של רבי מרדכי מטשרנוביל. חתן רבי אברהם יהושע העשיל מסקווירא, בשנות הפרעות ביהודי רוסיה עבר לווארשא ושם התפרסם במהרה, נפטר באייר תרפ”ט.
נייר מסמכים אישי: כעת בווארשא. בגודל: 20+12 ס”מ. יום רביעי ג’ חשון [תרפ”ו או תרפ”ט], מצב מצוין.
×