Lot : 8

מכתב המלצה מאת הגאון רבי ברוך דוב ליבוביץ בעל 'ברכת שמואל' וראש ישיבת קמניץ לתלמיד ישיבתו שנוסע לאמריקה

Start price: $1,500
|
Est. Price: $2,500 - $3,500

מכתב המלצה ארוך כולו בכתב יד הגאון האדיר רבי ברוך בער ליבוביץ ראש ישיבת קמניץ עבור תלמיד בישיבתו.

הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ (תר"ל-ת"ש) מגדולי מרביצי התורה בדור שלפני השואה, שיעוריו היו לשם דבר בכל גלילות ליטא ופולין ומכל קצוי ארץ הגיעו טובי הלמדנים לשמוע את שיעוריו שנאמרו בהתלהבות ובעומק העיון ובדרך הניתוח והחילוק של רבו המובהק הגר"ח סולוביצ’יק בו דבק מצעירותו עד סוף ימיו., כרבו היה איש האמת ולא נשא פנים לאיש, עם זה היה רך כקנה ואב רחום לכל תלמידיו, ודאג לכל מחסורם, ספרו ברכת שמואל הוא מחשובי ספרות ה’לומדות’ בישיבות.
המכתב נשלח בשנת תרצ"ח אל ניו יורק, עבור תלמיד ישיבתו ר’ שמואל סאלניצא שנשא אשה ורבי ברוך בער ממליץ עליו ומבקש שיהיו בעזרו.
28X21 ס"מ נייר מסמכים של ישיבת כנסת בית יצחק, כאמור הכל בכתב ידו, חתימתו וחותמו, מצב טוב.


×