Lot : 79

'באם הרב מסאנז יסכים לדבר אזי יוכל לקבל' - מכתב נדיר מהרה"ק רבי אברהם מראדומסק בעל 'חסד לאברהם'.

Start price: $8,000
|
Est. Price: $12,000 - $15,000
מכתב נדיר בעצם כתב יד קדשו של הרה”ק רבי אברהם ישכר הכהן רבינוביץ מרדומסק בעל חסד לאברהם בנו של הרה”ק בעל תפארת שלמה מראדומסק.
“את הטעלגראף קבלתי ובאם הרב מסאנז [הוא הרה”ק רבי חיים מצאנז] יסכים לדבר אזי יוכל לקבל עליו את החזנות ובאם לא יסכים אזי דעתי אין מסכמת לדבר כי יוכל לצמוח מזה מחלוקה! גדולה’.
הרה”ק רבי אברהם ישכר הכהן מראדומסק בעל ‘חסד לאברהם’ מגדולי אדמור”י פולין בדורו, היה אדמו”ר לאלפים. בתקופת כהונתו, ראדומסק הייתה מהחסידויות החשובות ביותר בפולין, נולד בשנת תר”ג נפטר בשנת תרנ”ב, היה אוהב ישראל גדול והאיר פנים לכל אדם, נודע בקדושתו וצידקותו, ספריו: חסד לאברהם על התורה ועל המועדים.
[1] עמ’ 21×13 ס”מ. מצב טוב מכתבים שלמים בכתב יד קדשו של בעל ‘חסד לאברהם’ הנם נדירים מאוד
×