Lot : 71

צוואת הרה"ק רבי יחיאל מקרילוביץ – נכד הרה"ק מאפטא וחתן הרה"ק רבי יהושע מבעלזא בעצם כתב יד קדשו

Start price: $8,000
|
Est. Price: $10,000 - $15,000
צוואתו של הרה”ק רבי יחיאל מקרילוביץ בן הרה”ק רבי משולם זוסיא מזינקוב נכד האוהב ישראל מאפטא כתובה וחתומה בעצם כתב יד קדשו משנת תרע”ד.
בתחילת הצוואה הוא מבכה תמרורים את מות בנו ‘מחמד עיני ולבי בני יחידי יקירי רבי משולם זוסיא… בזכרי זאת השקט לא אוכל עיני יורד מים מאין הפוגות’
הרה”ק רבי יחיאל מקרילוביץ בן הרה”ק רבי משולם זוסיא מזינקוב בן הרה”ק רבי יצחק מאיר מזינקוב נולד בשנת תר”ג, חתן הרה”ק רבי יהושע מבעלזא וחותנו של הרה”רבי ישעיה מטשעכויב בן הדברי חיים.
בצוואה הוא מזכיר שאת שאת ספר התורה שקנה ממעות חומש של המעשר עשה זאת בהוראת חותנו הרה”ק רבי יהשוע מבעלזא.  היה בעל מזג נעים ואף יודע נגן הרבה לנסוע בעיירות פודוליה ובצווה מבקש שילמדו בעד נשמתו באותם מקומות שהיה נוסע אליהם, משמת עליו בנו יחידו רבי משולם זוסיא, אותו הוא מבכה מרה בתחילת הצוואה, החל אט אט להסתגר בחדרו ומיעט בנגינה.
הצוואה עוסקת בשלשה נושאים עיקריים: מה לעשות מיד אחר פטירתו, ובימי השבעה והשלושים, עניני צדקות ולימוד משניות, חלוקת התפילין של רש”י ושל ר”ת שהיו שייכים להרה”ק בעל אוהב מאפטא – הוא מתנה את השימוש בהם בכך שאסור לדבר בהם שום דיבור של חול ובלימוד משניות וחלוקת שאר העזבון לבנותיו ונכדיו ונכדותיו שהיו נשואות כולם לאדמורי”ם ביניהם רבי ישעיה מטשכויב בנו הצעיר של הדברי חיים, רבי משה מרחמסטריווקא ועוד
דף בגודל: 28×22 ס”מ, כתוב משני צדדים. במרכז הדף קרעים משוקמים עם מעט חסרון. הצוואה נדפסה עם כמה שיבושים על פי צילום כתב יד זה בקובץ שפתי צדיקים קובץ ב’.
פריט נדיר ויוצא דופן, כמדומה שצוואה מקורית של אדמו”ר כתובה וחתומה בעצם כתב יד קדשו – לא נמכרה עדיין מעולם במכירה פומבית.
×