Lot : 70

מסכת מגילה ועוד – עותק מפואר עם חתימת האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק מאיר מקופיטשניץ

Start price: $1,200
|
Est. Price: $1,500 - $2,000
כרך גדול ומרשים הכולל מסכתות: מגילה מועד קטן חגיגה ותענית עותק מפואר על נייר ריגל עם שוליים רחבים במיוחד.
כרוך בכריכת עור עתיקה מרשימה ומכובדת כדרך צדיקי בית רוז’ין, עם גב עור חדש וקופסת קרטון חדשה. גודל הגמרא: 44 ס”מ !.
במסכת מועד קטן בשולי דף כה,א חתימת האדמו”ר הרה”ק רבי יצחק מאיר מקופטשניץ בנוסח זה: יצחק מאיר בהרהצה”ק [ברהב הצדיק הקדוש] ממעזבוש.
בשער מסכת מגילה חתימת נכדו: ישראל נכד אאמו”ר הקוה”ט הרי”ם ז”ל מקאפיטשניץ [בן בנו רבי אברהם יהושע העשיל מקופישניץ]
עם כמה הערות בכתב יד וכן מונחים בין דפי הגמ’ כמה “קוויטלאך”.
האדמו”ר רבי יצחק מאיר מקופיטשניץ (תרכ”ב-תרצ”ו) בן הרה”ק רבי יהושע העשיל ממז’יבוז בן הרה”ק רבי יצחק מאיר מזינקוב בן האוהב ישראל מאפטא., נישא בשנת תרמ”א עם הרבנית גיטל בתו של הרה”ק רבי מרדכי שרגא מהוסיאטין בן הרה”ק רבי ישראל מרוז’ין.
מגיל י”ד ישב בבית חותנו בהוסיאטין והושפע ממנו עמוקות עד שקיבל את דרכיו ומנהגיו. בשנת תרנ”ד החל לכהן כאדמו”ר בקופישניץ הסמוכה להוסיאטין בהוראת דודו רבי דוד משה מטשורטקוב, ועד מהרה הפך המקום למרכז חסידי, בימי מלחמת העולם הראשונה היגר לוינה ובה נפטר ביום ראשון של ראש השנה שנת תרצ”ו לאחר תפלת שחרית. התפרסם כצדיק ופועל ישועות.
[מלכות שבמלכות ח”א עמ’ 293].
×