Lot : 68

עטרת נשיאות לאדמו"ר הרה"ק בעל מנחת אלעזר ממונקאטש מבני הישוב הישן - בעלותו להתגורר בעיר הקדש ירושלים.

Start price: $1,000
|
Est. Price: $2,000 - $3,000
מודים אנחנו החתומים מטה … איך התחייבנו את עצמנו בחיוב גמור לשלם כל אחד ואחד מאתנו הח”מ בכל חודש וחודש סך חמישים גר”מ אל כבוד אדמו”ר הגה”צ בנש”ק וכו’ כש”ת מו”ה חיים אלעזר שפירא שליט”א הי”ו אבדק”ק מונקאטש כשיבא לשכון כבוד בארצינו בעירנו עיה”ק ירושלים… ולראיה באנו על החתום יום א’ כ”א חשון תרפ”ו’.
בשנה זו בה נכתב מסמך זה הציע הסבא קדישא מוהרש”א אלפנדרי לבני כולל מונקאטש, לבנות בית ואוצר ספרים ולאחר פטירתו הכולל יטפל בעזבונו, הם ענו לו שהם צריכים להיוועץ וליטול רשות מרבם האדמו”ר ממונאטקש ומאז התוודע האדמו”ר אל הסבא קדישא וחשקה נפשו לעלות לבקרו בהיכלו בעיר הקדש ירושלים (ראה תיאור הענין בתחלת ספר מסעות ירושלים)
פרשה זו שבעל ‘מנחת אלעזר’ רצה לעלות לגור בירושלים היא פרשה עלומה וכמעט לא ידועה.
הוא עצמו כתב על ארץ ישראל “תאמינו לי באמת אהבתי את כל כך את ארץ הקדש, אהבה עד כלות הנפש’.
[1] עמ’ 2822 ס”מ. 3 חותמים, כותב המסמך ר’ שמואל במוהרי”ל דייטש, רבי עמרם בלוי וחתום נוסף.
מסמך היסטורי מעניין ביותר.
×