Lot : 67

מכתב מרתק מאת האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש בעל "מנחת אלעזר" על מצב בריאותו וייסוריו והדפסת כתבי אביו בעל 'דרכי תשובה'.

Start price: $3,000
|
Est. Price: $4,000 - $6,000
מכתב בכתב יד קדשו של האדמו”ר בעל מנחת אלעזר ממונקאטש משנת תרצ”ז (1937)

גלויית דואר מלאה וגדושה בכמה וכמה ענינים :
1) מצב בריאותו ויסוריו
2) חוזר לביתו מלעסוק ברפואות כדי להיות בבית בפורים.
3) מצב כולל מונקאטש, הוא תולה את מצב בריאותו במצב הכולל.
4) הדפסת כתבי אביו, בירור מחירי נייר וכדומה.
מצב מצוין.
האדמו”ר בעל מנחת אלעזר (תרל”ב-תרצ”ז) בן האדמו”ר בעל דרכי תשובה, גדול אדמור”י הונגריה לפני השואה, גאון מופלג בפרד”ס התורה, הרבה להסתופף בצל גדולי הצדיקים בדורו, בחיי אביו הוכתר לראב”ד מונקאטש ובשנת תרע”ד כרב העיר ואדמו”ר, לוחם קנאי ללא חת בשמירת המסורת הצרופה ללא שום שינוי. מכתביו נדפסו ספרים רבים מהם: שו”ת מנחת אלעזר – חמשה חלקים, דרכי תשובה על הלכות נדה, דרכי חיים ושלום ועוד רבים.
×