Lot : 62

שפתי חכמים על על התורה: מהדורה ראשונה. אמשטרדם ת"מ (1680) כרוך בכריכה מפוארת עם לוחות כסף ואבזמים מיוחדים .

Start price: $7,000
|
Est. Price: $10,000 - $12,000
חמשה חומשי תורה, מגלות והפטרות, תרגום אונקלוס רש”י ובעל הטורים ופירוש שפתי חכמים על פירוש רש”י מאת רבי שבתי משורר בס בעל שפתי ישנים.

אמשטרדם ת”מ (1680) מהדורה ראשונה ויקרת המציאות של שפתי חכמים.
עותק נאה, במצב מצוין, חיתוך דפים עם הטבעות בצבע זהב, על גבי הכריכה המקורית העשויה לוחות עץ הודבקו תשעה טסי כסף טהור – כסף חתום מפרנקפורט, התחלת המאה 18. עם חריטות ותבליטי פרחים ועצים וכן אבזמי כסף לסגירה, האבזם התחתון שבור וחסר כחצי ממנו, פריט מוזיאוני מרשים ביותר.
רבי שבתי משורר ראה שהלומדים מתקשים בהבנת דברי רש”י ולכן נטל על עצמו לכתוב ביאור על פירוש רש”י לתורה אשר עיקרו הוא ילקוט ביאורים מגדולי מפרשי רש”י, חיבורו נעשה לפירוש החשוב ביותר על רש”י, אך ברוב המהדורות הבאות הוא נדפס בקיצור ובהשמטות רבות, במהדורה ראשונה זו החיבור נדפס לצד החומש ובשלמות כפי שיצא מתחת ידי המחבר.
[5], שז [2], שי – שסב דף. 19 ס”מ. לחומש שני שערים, שער ראשון כולו פיתוחי נחושת עם דמויות של משה ואהרן, ארון הברית ומעמד הר סיני, שער נוסף למגילות ועוד שער שונה להפטרות. סה”כ ארבעה שערים, מצב מצוין.בשלמות ומצב כזה – יקר המציאות
×