Lot : 61

חומש גדול ומפואר: מנטובה תקמ"ז (1787)

Start price: $700
|
Est. Price: $1,200 - $1,500
חמשה חומשי תורה מוגה ומדוייק עם תרגום לצרפתית של לעזי רש”י בפורמט גדול ובהדפסה נאה על נייר עבה ומשובח עם תרגום אונקלוס ורש”י מוגהים ומדוייקים, חמש מגלות והפטרות. ברכות ההפטרה ניתנו לפי מנהגי האשכנזים ספרדים והאיטלקיים.
וכן נדפס לוח למאה עשרים שנה (תקמ”ז-תרס”ד).
מנטובה תקמ”ז (1787) 32 ס”מ. [2], רכא: לז דף שוליים רחבים ונאים, בדפים בודדים בהפטרות סימני שימוש. עותק מפואר, כרוך בכריכה עתיקה.
החומש הוגה על פי חיבוריהם של גדולי המדקדקים באיטליה רבי מנחם די לוזאנו בעל אור תורה ורבי ידידיה שלמה מנורצי בעל מנחת שי, חלק מלעזי רש”י תורגמו לצרפתית ככתבה, כלומר באותיות צרפתיות בתוך הטקסט בסוגריים. עם מניין המצוות בשוליים החיצוניות.
×