Lot : 58

תיאור מקומות הקדושים וקברי הצדיקים בארץ ישראל - ספר יקר המציאות שנדפס במנטובה תל"ו (1676)

Start price: $2,500
|
Est. Price: $3,500 - $5,000
אגרת מספרת יחוסתא דצדיקי דארעא דישראל’ – תיאור מקומות הקדושים וקברי הצדיקים מזמן התנאים ועד זמן האר”י הקבורים בארץ ישראל – נדפס על ידי רבי יוסף שליט ריקיטי בעל ספר חכמת המשכן ושד”ר מעיר הקדש צפת.
מנטובה תל”ו (1676).
תושבי הגולה היו משתוקקים לדעת על קברי הצדיקים ומקום מנוחתם בארץ הקדש ולכן שלוחי ארץ ישראל שהיו מגיעים לאירופה היו מדפיסים תיאורים ממקומות קדושים אלו, ספרים אלו הם מקור היסטורי חשוב והספרים הפכו עד מהרה ליקרי המציאות.
[4] דף בלבד.שלם 20 ס”מ, חתימת רבי אברהם חיים מוסאפיה (אחי”ם) מצב מצוין, עותק נאה בכריכת עור איכותית.
גנזי ישראל 530, על השד”ר והמו”ל רבי יוסף שליט רקיטי ראה אסופות ב’ עמ’ שנט-שעב ובשלוחי ארץ ישראל עמ’ 414
(אוסף וואלמאדונה)

×