Lot : 50

פולמוס השיעורים: שיעור רבי חיים נאה - 'שמעתי שהחזון איש כותב במיוחד נגד השיעורים שלי האם יש בזה משהו אמת' – מכתב מעניין מאת הגר"ח נאה בעת פולמוס השיעורים

Start price: $300
|
Est. Price: $500 - $700
מכתב חריף מאת הגאון רבי אברהם חיים נאה בענין פולמוס השיעורי תורה משנת תשי”א.
במכתבו תוקף רבי חיים נאה את השואל שהחליט שדבריו ‘לאמיתה של תורה’ ומבהיר את החילוק בין דרך הלימוד החסידי לדרך הלימוד הליטאי.
בהמשך המכתב מתעניין רבי חיים נאה האם נכונה השמועה שהחזון איש הולך לפרסם דברים נגד השיעורים שקבע הגר”ח נאה.
לאחר שפירסם רבי חיים נאה את דעתו בענין שיעורי התורה הקטנים בירר החזון איש את דעתו בקונטרס השיעורים והסטייפלר יצא כנגד הרב נאה בספר איפת צדק והדבר עורר ביניהם פולמוס גדול .
על אף שהחזון איש התנגד לשיעור הגר”ח הוא העריכו וכבדו והתבטא שמעולם לא היה לו בעל פלוגתא חוץ מהגר”ח נאה שהוא בעל פלוגתא שלי.
המכתב במכונת כתיבה בחתימת יד הגר”ח נאה. 20×15 ס”מ. משני צדי הדף, מצב טוב.
×