Lot : 47

מכתב נפלא מאת החזון איש בעניני רפואה אל המשגיח רבי צבי הירש פלאי

Start price: $5,000
|
Est. Price: $7,000 - $9,000
דאגתו של החזון איש ומסירותו לכל יחיד ויחיד ידועה, כאב רחום טיפל ודאג לכל מי שדרך על מפתן ביתו, ידענותו הבלתי רגילה ברפואה גם היא ידועה והפליאה אף את מיטב הרופאים בזמנו, במכתב שלפנינו אנו רואים במלא העוצמה דאגתו לחולה ואת לקיחתו תחת חסותו ודאגתו לכל מחסורו.
את מכתבו מסיים החזון איש ב’ברכה לשנת חיים טובים’.
הנמען הוא המשגיח הצדיק רבי הירש פלאיי בנו של רבי אברהם נח פלאי מהלוסק, שימש שנים רבות כמשגיח בישיבת חברון.
21×14 ס”מ. מכתב ארוך יחסית למכתבי החזון איש, אחת עשרה שורות רחבות, עם קצת חיזוקי נייר בסימני הקפל.
×