Lot : 44

' בהיותי עתה מושאל לאחרים בלימוד לבד - ארבע עשרה שעות'!!! - מכתב חידושי תורה מאת רבי עזריאל הילדסהיימר רב דק"ק עדת ישראל בברלין

Start price: $500
|
Est. Price: $800 - $1,000
מכתב חידושי תורה וענינים שונים מאת רבי עזריאל הילדסהיימר אל רבי אליהו מנחם גאיטיין אב”ד העדיעס.
בראש המכתב מתנצל רבי עזריאל הילדסהיימר על איחור תשובתו ומספר שהוא עסוק בהרבצת תורה ארבע עשרה שעות ביום!! ומלבד עיסוקיו בעניני ארץ ישראל קבל כבר מר”ח חשון יותר מ- 300 מכתבים! אשר היה צריך להשיב עליהם (זה יוצא בממוצע 30 מכתבים ליום).
[1] עמ’ נייר כחול. 22+14 ס”מ. מוצש”ק פרשת תולדות [כ”ט חשון] תרכ”ו, מצב מצוין
×