Lot : 43

"הגאון הצדיק הדומה למלאך ה' צבאות'' – מכתבו של הגאון בעל 'נפש חיה' אל הצדיק רבי אליהו גוטמאכר.

Start price: $1,000
|
Est. Price: $2,000 - $3,000
מכתב מאת הגאון החסיד רבי חיים אלעזר וואקס אב”ד קאליש אל הגאון הצדיק הדומה ‘למלאך ה’ צבאות’ רבי אליהו גוטמכר אב”ד גריידיץ בו מבקש שישלח לו עוד מאה קמיעות כדי למכרם ובכסף יעשה כרצון הרא”ג.
מכתב מופלא המעיד כמאה עדים על הביקוש הרב והתפוצה העצומה של הקמיעות של הגר”א גוטמכר בפולין.
הגאון רבי חיים אלעזר וואקס בעל ‘נפש חיה’ מגדולי מנהיגי התורה והמשיבים בדורו, נשיא כולל פולין בארץ ישראל, חסיד דבוק ברבותיו, היה ממעריצי הגאון רבי אליהו גוטמכר והחזיקו לצדיק קדוש עליון ולכן גם חתם את מכתבו זה יחד עם שמו עמו : חיים אלעזר בן חיה טויבא כדרך שכותבים לצדיקי החסידות (ראה גם שו”ת נפש חיה סי’ ב). נולד בשנת תקפ”ב נפטר בשנת תרמ”ט, שימש כרב בערים הגדולות קאליש ופיעטרקוב.
20×13 ס”מ. שם הנמען נקרע וחסר ונשתמרו רק חלק מהתארים והאות הראשונה משם העיירה העיירה ג’ [=גריידיץ] המכתב בשלמות עם שם הנמען והתארים בשלמות נדפס בהקדמה לתשובות רע”א מכתב יד (עמ’ כ).
×