Lot : 41

מאמר בגנות הצר האכזר ניקולאי הראשון מאת רבי שמשון רפאל הירש בעצם כתב ידו וחתימתו

Start price: $1,200
|
Est. Price: $1,800 - $2,500
מאמר בגרמנית בכתב ידו וחתימתו של ראש יהדות גרמניה הגאון הצדיק רבי שמשון רפאל הירש מפרנקפורט דמיין
הצר ניקולאי הראשון נודע כשליט אכזר ובפרט נודעו רדיפותיו כנגד היהודים. בשלושים שנות שלטונו חוקק כשש מאות חוקים נגד היהודים והידועה שבהם היא גזירת הקנטוניסיטים.
מאמר זה בגנותו של צר הברזל ניקולאי פירסם רש”ר הירש בגרמניה עם מותו ומדבר בגנותו של הצר הצורר את היהודים.
בשולי המאמר בקשה מהרב הירש לשלוח את המאמר בהקדם לכתב העת בו רצה לפרסמו, כי העורך זקוק לו בדחיפות,
הגאון הצדיק רבי שמשון רפאל הירש (תקס”ח-תרמ”ט) קברניטה של יהדות אשכנז, לחם מלחמת ה’ ברפורמה וגרורותיה, ומסר נפשו להצלת עם ישראל מציפרני ההשכלה והתבוללות בין הגויים, הרבה להטיף ולכתוב הדרכה לבני הנוער ומשנתו הפכה לאבן יסוד בחינוך לתורה ויראה ביהדות אשכנז.
דף גדול 34X21 ס”מ כולו בגרמנית, כתוב משני צדדיו. מעט שברי נייר כמעט ללא חסרון. שמור בכריכת עור חדשה מהודרת.
×