Lot : 40

מכתב נדיר בכתב יד הגאון רבי מאיר ליבוש מלבי"ם.

Start price: $8,000
|
Est. Price: $10,000 - $12,000
מכתב המלצה בכתב יד המלבי”ם לשד”ר כולל פרושים רבי יעקב מרדכי פינסק בעל קונטרס דבר השמיטה
המכתב משנת תרי”ד בכתב ידו וחתימתו של המלבי”ם בו מעיד אמינותו של השד”ר על פי מכתבי רבני ארץ ישראל שהביא עמו השד”ר.
רבינו מאיר ליבוש מלבי”ם (תקס”ט-תר”מ) מדמויות ההוד שעמדו לישראל והטביעו עליה את חותמם, גדול מפרשי התנ”ך האחרונים ועם כל זה גאון מובהק בהלכה ובהוראה כאשר יעיד עליו ספרו הראשון ארצות החיים, לוחם מלחמת ה’ במשכילים וסבל על כך הצקות ורדיפות, אולם חת מפני כל.
גדולי ישראל מכל החוגים נפעמו מעוצמת פירושו, היקפו ועמקותו עד שהאדמו”ר הזקן מסלונים אמר שאי אפשר לעשות חיבור כמו ביאורו של המלבי”ם אם לא על ידי רוח הקדש (מאמר מרדכי עמ’ של)
[1] דף 17x 17 ס”מ. סימני קיפול,. נדיר ביותר.
×