Lot : 4

מכתב המלצה בכתב יד הגאון בעל 'עמודי אש' ראש קיבוץ הפרושים באיישישוק רבי אברהם שמואל מאיישישוק ביחד עם הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור אב"ד קובנא

Start price: $3,000
|
Est. Price: $4,000 - $5,000
מכתב המלצה לרב ודיין בעצם כתב יד הגאון הנודע רבי אברהם שמואל מאיישישוק בעל ‘עמודי אש’ משנת תרכ”ה (1865)
המכתב ניתן לתלמידו רבי אליהו הכהן שכבר כהן כרב ודיין בכמה קהילות וכעת מחפש קהילה החפצה בו.
כעשר שנים אחר המלצת העמודי אש, בשנת תרל”ה (1875) הוסיף הגאון רבי יצחק אלחנן על אותו מכתב את המלצתו בכתב ידו וחתימתו.
הגאון בעל עמודי אש (תקס”ט-תרכ”ט) גאון אדיר, מגדולי רבני וצדיקי ליטא בדורו – דור דעה, עוד בהיותו צעיר לימים כתב עליו רבו הגאון רבי דוד טעביל בעל נחלת דוד ‘פאר הדור’ לצד רבנותו באיישישוק החזיק קיבוץ מובחר של לומדי תורה אשר נקרא קיבוץ ‘הפרושים’ שעל תלמידיו נמנו הגאונים האדירים בעל אור שמח, רבי חיים ליב מסטאוויסק ועוד, ספר תשובותיו עמודי אש נתקבל בכל תפוצות הגולה.
[1] דף. 22×18 ס”מ. נקב קטן בשורה רביעית, מצב טוב.
מכתבים מבעל ‘עמודי אש’ הנם נדירים ביותר.

×