Lot : 37

'מני אפרים עבדיכם' – מכתב טיוטא בכתב יד הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות אל רבני קושטא

Start price: $8,000
|
Est. Price: $12,000 - $15,000
מכתב בכתב יד קדשו של הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד בעל בית אפרים ומטה אפרים – מכתב המלצה עבור ‘הרב המאור הגדול רב האי גאון חריף ובקי מפורסם מוהר”ר יהודה ליבוש ששימש בכתר הרבנות בק”ק סטנאב, ולעת זקנותו חשקה נפשו לעלות לארץ ישראל.
המכתב פותח ב” מני אפרים עבדיכם” החתימה הנראית בשולי מכתב זה נעשתה בזמן מאוחר יותר.
הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות (תקכ”א-תקפ”ח) – היה מגדולי האחרונים, בעל בית אפרים, מטה אפרים, יד אפרים, שער אפרים ראש אפרים ועוד, תורה וגדולה התאחדו על שלחנו ולכן לא קבל על עצמו מעולם רבנות, אך היה פוסק מפורסם בדורו ומשיב תשובות בהלכה. בהספדו אמר החתם סופר היה גדול עולם, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו ושמעתתיה מבדרן ובכל יום שמועותיו בבתי מדרשנו מחיבוריו שחיבר’ ובמקום אחר כתב עליו שהיה ‘גדול וצדיק מפורסם וגם יצא לו שם בעמים בעשרו וכבודו’.
מכתב ארוך: 24.5×18 ס”מ. בראד תקע”א (1811) כתוב במליצה נאה, כדרך חכמי הספרדים, עם מחיקות ותיקונים – מכתב זה עצמו לא נשלח וכנראה הועבר לסופר להעתיקו מכתב אשכנז לכתב ספרד עבור חכמי קושטא הספרדים.
×