Lot : 36

עותק מרהיב עין. ספר תהלים מתוך סדור השל"ה – מהדורה ראשונה, אמשטרדם תע"ז (1717)

Start price: $10,000
|
Est. Price: $15,000 - $20,000
ספר תהלים עם פירושים מצאצאי השל”ה מתוך סידור השל”ה הקדוש והמפורסם – מהדורה ראשונה – עותק נדיר ומיוחד במינו, נייר עבה ומשובח, שוליים רחבים במיוחד במצב מושלם.
אמשטרדם תע”ז (1717) דפוס אהרן די שלמה אנטוניס 130דף. 26.5 ס”מ. כריכת עור משובח בצבע ירוק והטבעות מוזהבות, עם גב מרשים.
חלק התהילים מתוך סידור השל”ה דפוס ראשון אשר בהסכמה מבטיח הב”ח שמי שיתפלל מתוך סידור השל”ה מובטח לו שאין תפלתו חוזרת ריקם
(התהלים נדפס במרכז הדף ומסביבו פירוש קצר המכיל ביאורי המלים מספרי הראשונים ופירוש ארוך מאת רבי ישראל די מירקדו מתוך פירושו על תהלים וקהלת שנדפס באמשטרדם תי”ג.))
בתוך הפירוש הארוך, הוסיף המהדיר נין השל”ה, רבי אברהם הלוי הורוויץ דיין בפוזנא פירושים מאביו רבי ישעיה הלוי הורוויץ השני אב”ד פרנקפורט ופוזנא, מזקנו רבי שעפטיל בעל ווי העמודים בן השל”ה, ומאחיו רבי שעפטיל אב”ד ווילעהן – פירושים אלו הושמטו בכל המהדורות הבאות ונמצאים רק במהדורה זו.
ראה: צפונות יז , תשנ”ג, עמ’ לא.
×