Lot : 35

ספר השל"ה הקדוש – מהדורה ראשונה. אמשטרדם ת"ח - ת"ט ( 1648- 1649)

Start price: $8,000
|
Est. Price: $12,000 - $15,000
אמרות טהורות מפנינים יקרות ערוכות ומסודרות מאיש אלהי בוצינא קדישא מרא דארעא דישראל החכם השלם בכל מדות וחכמות גלויות וסתומות רבינו ישעיה הלוי הורוויץ.
עם הקדמה ארוכה בשם ‘ווי העמודים’ מאת בנו רבי שעפטיל הלוי הורוויץ.
אמשטרדם ת”ח – ת”ט ( 1648- 1649) דפוס עמנואל בנבנשתי.
מהדורה ראשונה. [3], ב- תכא, ]1]: מד דף. 29 ס”מ. לווי העמודים שער נוסף. בדפים מעטים תיקונים אמנותיים קלים בשוליים, מצב מצוין, כריכת עור מרשימה. נדיר מאוד.
מהר”ר ישעיה סג”ל הורוויץ הגאון החסיד בעל של”ה בכל הארץ יצא קו תהילתו וקדושתו וקדושת משפחתו הרמה והנישאה, הפלא ופלא מיוחסת ומקודשת ובעיר הקודש ירושלים חיבר שער השמים בכוונות התפילה וספר שני לוחות הברית חיבור נורא וגדול כלול בפרד”ס וחידושי דינים ובלולים ומוסר וכל סדר קדושה (שם הגדולים להחיד”א).
ספר של”ה התקבל בכל תפוצות ישראל כספר יסוד לתורת המוסר, עבודת הבורא ותקון המדות עד שהגאון רבי יהונתן אייבשיץ כתב בספר יערות דבש:
מי שבשם ישראל יכונה החיוב עליו לקרות בכל יום ערב ובוקר איזה דפים מספרי מוסר ומהקדוש לה’ ספר של”ה….
(אוסף ואלמדונה)
×