Lot : 30

מכתב בכתב יד הרה"ק רבי משה דוד טייטלבוים מלאפוש נכדו חביבו של הייטב לב

Start price: $1,000
|
Est. Price: $1,500 - $2,000
מכתב בכתב יד קדשו של הרה”ק רבי משה דוד טייטלבוים אב”ד מאדיאר –לאפוש והגליל אל מחותנו רבי יוסף פרנקל תאומים.
הרה”ק רבי משה דוד טייטלבוים (תרט”ז – תרצ”ה) בן הרה”ק רבי ישראל יעקב יוקל מוואלאווע בן רבי אליעזר ניסן מדרוהביטש בן הישמח משה. אביו רבי ישראל יוקל היה חתן דודו רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים אב”ד סיגט בעל ייטב לב ובצלו גדל רבי משה דוד, סביו הייטב לב חיבבו ביותר ומסר לו את כל כתבי זקנו הישמח משה שיסדרם ויביאם לדפוס והוא אכן הוציא ספרים רבים מספרי הישמח משה על התורה, נ”ך ותהלים אגדות ודרשות, מלבד גדולתו וצדקותו היה מגדולי רבני טראנסלוויניה, פוסק מובהק וראש ישיבה גדול, חותנו היה הרה”ק רבי אריה ליב הלברשטאם מטורנא ב”ר דוד מקשאנוב בן הדברי חיים.
[1] עמ’ בגודל: 22×14 ס”מ. נייר מסמכים רשמי, משנת תרס”ח. מצב טוב.
×