Lot : 3

"הדלת סוגרת ומסוגרת" - זעקתו הנואשת של הגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד שאי אפשר לצאת מגבולות ליטא משנת תש"א (1941)

Start price: $5,000
|
Est. Price: $8,000 - $12,000
מכתב מאת הגאון רבי אלחנן וסרמן ראש ישיבת ברנוביץ ומקברניטי היהדות החרדית בליטא לפני השואה לאחיו רבי אליהו צדוק בירושלים,בה הוא מקונן שאי אפשר לצאת מליטא , “כי הדלת סוגרת ומסוגרת” 
אחד הפרטים המרתקים במכתב הוא בקשת רבי אלחנן לדעת מה שלום האדמו”ר מגור בעל אמרי אמת, וכן מברר מה שלום רבי דוד פוטאש לאחר ששמע שהיו הרוגים ופצועים בתל אביב [בעקבות ההפצצות של הצבא האיטלקי בראשות מוסיליני בן בריתו של היטלר הארור].
הגאון רבי אלחנן וסרמן (תרל”ה-תש”א) ראש ישיבת אהל תורה בברנוביץ מגדולי ראשי הישיבות ומרביצי התורה בליטא בדור שלפני השואה, יד ימינו של החפץ חיים בשמירה על יסודות הדת ופעיל נמרץ באגודת ישראל, נודע בעולם התורה בתואר “רבי אלחנן” ספריו הלמדניים קובץ הערות וקובץ שיעורים, הם נכסי צאן ברזל בעולם הישיבות ומאמריו ההגותיים הם אבן פינה בהשקפה התורנית.
בתחילת שלטון הצורר הנאצי גלתה ישיבת ברנוביץ לוילנא משם גלתה גולה אחר גלה לטרוקי ומשם לסמלישק מקום תחנתה האחרון של ישיבת ברנוביץ לפני השמדתה. מכתב זה הוא מחדש חשון תש”א מספר חדשים טרם שהוצא להורג במבצר התשיעי בקובנה, הי”ד
גלויית דואר 15×10 ס”מ. מעט כתמים בשוליים.
×