Lot : 28

:מכתב חידושי תורה לא ידוע בעצם כתב יד קדשו של הרה"ק רבי חיים צבי טייטלבוים מסיגט בעל 'עצי חיים'

Start price: $7,000
|
Est. Price: $10,000 - $15,000
חידושי תורה בעצם כתב יד קדשו הטהור של הגאון הקדוש בעל עצי חיים מסיגט זצ”ל.
 [1] דף 24×18 ס”מ. 17 שורות רחבות, לא חתום בסוף. נייר חום מצב טוב. למיטב בדיקתנו החידושים טרם נדפסו.
הגה”ק בעל ‘עצי חיים’ בן הרה”ק בעל ‘קדושת יום טוב’ בן הרה”ק בעל ‘ייטב לב’ חתן רבי שלום אליעזר הלברשטאם מרצפרט בן הדברי חיים מצאנז, בן כ”ד התמנה לאדמו”ר והנהיג בחכמה ותבונה את אלפי חסידיו, נפטר משטף דם פתאומי בהיותו בן ארבעים ושש בשנת תרפ”ו.
דברים מאלפים אודות כתיבת תשובותיו מספר בנו הרה”ק רבי יקותיאל יהודה הי”ד בהקדמת שו”ת עצי חיים. זה לשונו: כי כידוע הי’ עמלו בתורה עד להפליא גודל תשוקתו ויגיעתו ושקידתו עד אין חקר כי גם בעת שהי’ האדם יכול לjשוב שלבו מופנה לדברי רשות אבל לבסוף כאשר גמר דבריו הוברר הדבר למפרע שגם עת דבוריו בעניני חול הי’ לבו פנוי לקודש כי במשך העת שדיבר דברי הרשות, במצפון לבו ומחשבתו הי’ חושב איזה ענין עמוק לפרק ולתרץ איזה קושי’ חמורה או בירר וליבן איזה הלכה אשר נשאל ביום ההוא מאת שואליו ונתברר זאת כי הרבה פעמים אחר גמר השיחה הנאה נכנס תיכף תוך כדי דיבור חדרו ונטל הנייר וכתב בעט ברזל ועופרת בספר זכרון לפניו כל הני מילי מעליותא שנפל בדמיונו במשך העת שדיבר עם אוהביו ודופקי דלתותיו ….
×