Lot : 26

חסידות: אבן פינה: למברג תקס"ד (1804) יצא לאור ע"י תלמידו בעל הישמח משה

Start price: $1,000
|
Est. Price: $1,500 - $2,000
חידושים וביאורים על כל שלחן ערוך אבן העזר מאת רבי אריה ליב אב”ד סטריזוב רבו של הרה”ק בעל ישמח משה
למברג תקס”ד (1804)מהדורה יחידה.
בדף [2,ב] שיר ארוך מבעל ישמח משה לכבוד רבו המחבר.
בראש הספר הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב בעל קדושת לוי והסכמת תלמידו המובהק של המחבר רבי משה טייטלבוים בעל ישמח משה שהיה אז אב”ד בשינאווה. בהסכמתו הוא מרבה לפאר ולהלל את רבו המחבר ובפרט את ידיעות העצומות וגדלותו בתורת הקבלה.
22], 115,[3]דף. 36 ס”מ. בשני דפים ראשונים ודף אחרון מעט מאוד נקבי עש מצב טוב. נדיר מאוד.
ביבליוגרפיה: סטפנסקי, חסידות מס’ 3.
×