Lot : 24

הזמנה נדירה מהרבנית פיגא בילא הלברשטאם בת הרה"ק משינאווא לחתונת נכדיה

Start price: $300
|
Est. Price: $700 - $1,000
הזמנה נדירה ומיוחדת שנשלחה מהרבנית הצדקנית מרת פיגא בילא הלברשטאם בתו של הרה”ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא ואלמנת הרה”ק רבי מנחם מנדל מפריסטיק לרגל נישואי נכדה עם נכדתה.
החתן היה רבי דוד אריה ליבוש בן בנה הרה”ק רבי חנה הלברשטאם אב”ד קולשיץ והכלה מרת מירוש בת בנה הרה”ח רבי אביגדור ז”ל.
החתונה התקיימה בעיר פריסטיק בד’ אלול תרפ”ז. [1] עמ’ 23×15 ס”מ. מצב טוב.
הרבנית הצדקנית המפורסמת מרת פיגא בילא בת מרן הדברי יחזקאל משינאווא הייתה בעלת השגה גדולה ומפורסמת בצדקותה, אביה העיד עליה שהיא אחת מג’ נשים צדקניות שבדור, ורבים היו מתדפקים על פתחה עם קוויטלאך ופדיונות להיפקד בישועה (ראה בספר דברי חנה ח”ב עמ’ טז-יז) היא נספתה בשואה בשנת תש”ב.
×