Lot : 20

'אך טוב וחסד ישכון באהלו כל הימים' מכתב מרגש מהרה"ק רבי יצחק ישעיה הלברשטאם מטשעכויב הי"ד בנו של רבי חיים מצאנז

Start price: $8,000
|
Est. Price: $12,000 - $15,000
מכתב עם דברי ברכה מאת הרב הקדוש רבי יצחק ישעיה הלברשטאם מטשכויב – קראא צעיר בניו של הרה”ק רבי חיים הלברשטאם מצאנז.
מכתב בקשה משנת תרפ”ד לסייע בעדו בהוצאות הרפואיות הכרוכות בנסיעתו לקרלסבאד ובהוצאות ימי החגים הקרבים ובאים. וכך כותב בין היתר ‘אודיעהו כי לרגלי מיחושי אשר אני סובל זה זמן רב השי”ת ירפאני הייתי מוכרח עפ”י פקודת הד”ר לנסוע לקרלסבאד ויען כי ההוצאות במשך זמן הלז רבות וגם צרכי ב”ב מרובים…. וזכות המצוה יגן בעדו שיכתב ויחתם לשנה החדשה הבע”ל לחיים טובים ולשלום ואך טוב וחסד ישכון באהלו כל הימים’.
גודל המכתב: 23×14 ס”מ. מעט סימני רטיבות וסימני קיפול. שורה וחצי אחרונות בכתב יד קדשו וחתימתו עם חותמו בצבע אדום. נדיר ביותר.
האדמו”ר הרה”ק רבי יצחק ישעיה הלברשטאם מטשכויב הי”ד – בן זקוניו של רבי חיים מצאנז אשר העיד עליו שנשמתו קדושה, נולד בשנת תרכ”ד, נתייתם בגיל י”ב וגדל בבית אחיו הרה”ק משינאווה, רבי ברוך מגורליץ ורבי דוד מקשאנוב, לאחר נישואיו עם בת האדמו”ר רבי יחיאל מקרילוביץ שהיה חתן רבי יהושע מבלז (ראה בקטלוג זה פריט 71 צוואה ממנו), קבל מסב אשתו הרה”ק רבי יהושע מבלז. בהיותו בן תשע עשרה נתקבל לרב בטשחויב ועל שמה נקרא, בשנת תרנ”ג קבע את מושבו בקראקא. חצרו מנתה אלפי חסידים. דמה באישיותו ובהנהגתו לאביו. נרצח על ידי הנאצים בהיותו עטור בטלית בג’ אלול תש”ג. (אנציקלופדיה לחסידות ח”ב עמ’ תיב).
×