Lot : 124

פנקס היתר מאה רבנים משנת תרצ"ד (1934) – אוסף נדיר של חתימות גדולי ישראל

Start price: $5,000
|
Est. Price: $8,000 - $12,000
אוסף של קרוב למאה חתימות שהצטרפו להיתר המאה רבנים שהוציא רבי אליעזר דוידוביץ אב”ד וויננא ומיהאלוויץ בשנת תרצ”ד (1934). 
כולל אוסף חתימות נדיר מרבני הונגריה, רומניה, צ’כסלובקיה, גאליציה ופולין, ביניהם כמה אדמורי”ם שרובם המכריע נהרגו על קדוש השם בשנות השואה.
לפסק הדין הצטרפו דייני מונקאטש המפורסמים הגאונים רבי דוד שליסעל רבי מנחם ווייס ורבי מאיר זאב הכהן זלצר.
את פסק הדין כתבו במכונת כתיבה ושלחו למאה רבנים ממדינות שונות שיחתמו על ההיתר.
כאן נמצא ההיתר עצמו בכתב ידו של הרב המתיר בצירוף בית דינו, ובית הדין במונקאטש ותשובות הרבנים וחתימתם על ההיתר.
להלן רשימה חלקית מהרבנים שחתימותיהם מופיע בין המתירים, בדרך כלל עם תוספת של כמה מלים
רבי דוד דוב מייזלש אב”ד אויהעל בעל שו”ת בנין דוד חתן רבי משה יוסף טייטלבוים אב”ד אויהעל בן ה”ייטב לב”,
הגאון הצדיק רבי שמואל פירר אב”ד קראסנא,
 האדמו”ר רבי יצחק טייטלבוים מהוסאקוב בן אחר בן לבעל “ישמח משה”,
 רבי חיים יהודה גולדנברג אב”ד סוואליווע,
 רבי יהונתן אייבשיץ מווארשא,
האדמו”ר רבי ישכר דב ליפשיץ מאונגוואר חתן רבי אברהם שלום מסטרופקוב בן הרה”ק משינאווא,
רבי יקותיאל יהודה גרינוואלד אב”ד יארע בן הערוגת הבשם
רבי יהושע גרינוואלד ראב”ד אונגוואר ואב”ד חוסט נכד הערוגת הבושם, רבי עקיבא סופר אב”ד פרשבורג בעל “דעת סופר”
והדיינים רבי ישעיה קאליש ורבי דוד וועסלוי,
רבי חנוך העניך פאק אב”ד קאשוי,
רבי חיים צוקר אב”ד ברגסאס, רבי שמואל רובין ממיהלוויץ ועוד. (רשימה מפורטת תישלח לכל דורש).
×