Lot : 122

ספר יקר ערך - מראשוני הספרים שנדפסו בירושלים ספר התקנות והסכמות: ירושלים תר"ב (1842)

Start price: $5,000
|
Est. Price: $6,000 - $8,000
התקנות והסכמות ומנהגים הנוהגים בעיר הקדש ירושלים שהונהגו על ידי רבנים גאוני עולם, בעריכת הראשון לציון רבי חיים אברהם גאגין (הרב אג”ן).
ירושלים תר”ב (1842) דפוס ישראל ב”ק [16], יג-עב, [4] דף. 15 ס”מ. שני השערים, הראשון כללי עם מסגרת מעוטרת, השני שער פרטי לספר התקנות. שיקומים קלים אמנותיים לשוליים ולנזקי עש בודדים בשוליים, כריכת עור עתיקה משופשפת.
חתימת בעלים בכתב יד ספרדי: הצעיר אי”ש הי”ו.
כולל תקנות והסכמות שנעשו על ידי גדולי חכמי הספרדים בירושלים בעניני שררה ורבנות, ירושה, נחלות ועזבונות, מסים וארנונה, עניני אישות וגיטין ועוד משנת ת”צ ואילך עד זמן ההדפסה.
בין החותמים על התקנות הראשונים לציון לדורותיהם וכן בעל מחנה אפרים, רבי גדליה חיון מייסד ישיבת המקובלים בית אל, הרש”ש, החיד”א ואביו מהרי”ט אלגאזי ואביו ועוד גדולי ירושלים.
בהקדמתו מזהיר הרב אג”ן שכל יושבי ירושלים קבלו על עצמם תקנות אלו לדורות והעובר עליהם נהפך לגל של עצמות…
 מדף מו,א מנהגי עיר הקדש ירושלים לפי סדר ארבעת חלקי שלחן ערוך בעריכת הראשל”צ רבי אברהם אשכנזי ורבי יעקב קאפילוטו.
ספר זה הוא מבכורי הדפוס העברי בירושלים. בשני העמודים האחרונים מכתבי רבני ירושלים בענין הקמת הדפוס ואזהרה לבל ישיגו את גבולו של המדפיס ר’ ישראל ב”ק.
בשלמות יקר המציאות.
×